Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2014

vermilion-mia

November 14 2014

vermilion-mia
Więc całuj mnie częściej,
Bo nie wiem, jak będzie...
— Bajm - Dwa serca, dwa smutki
Reposted byzapominanie zapominanie

October 14 2014

vermilion-mia
Gdyż człowiek kocha i szanuje człowieka, dopóki nie może go osądzić, i tęsknota jest wynikiem niedostatecznej znajomości.
— Thomas Mann - Śmierć w Wenecji

September 28 2014

vermilion-mia
Przez długi czas zajmowała szczególne miejsce w moim sercu. Zachowałem je tylko dla niej, tak jakbym postawił tabliczkę z napisem "rezerwacja" na stoliku w cichym kącie restauracji.
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca

September 21 2014

vermilion-mia
1059 083c 390
Reposted byulotne ulotne
vermilion-mia
My heart is what it was before,
A house where people come and go;
— Edna St. Vincent Millay - Alms
vermilion-mia

Lighting new cigarettes,
pouring more
drinks.

It has been a beautiful
fight.

Still
is.

— Charles Bukowski - You Get So Alone at Times That It Just Makes Sense

September 02 2014

vermilion-mia
6990 8d8f 390

August 26 2014

vermilion-mia
Umieranie powinno być tak proste jak picie.
— I Bóg stworzył kobietę

August 24 2014

vermilion-mia
5824 0844 390
Jordan Tiberio - Two Souls

August 23 2014

vermilion-mia
Play fullscreen
Oh, Lucifer, what have you done to this man?

August 22 2014

vermilion-mia
8998 05de 390
Reposted bymirroredstatue mirroredstatue

June 27 2014

vermilion-mia

Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.

— Tadeusz Różewicz - Jak dobrze [Znam tak dobrze, a się poryczałam.]

June 02 2014

vermilion-mia
Don't leave my hyper heart alone on the water.
Cover me in rag and bone and sympathy
'Cause I don't want to get over you,
I don't want to get over you...
— The National - Sorrow

May 24 2014

vermilion-mia
And you became like the coffee,
in the deliciousness, 
and the bitterness 
and the addiction.
— Mahmoud Darwish
Reposted byaszisa aszisa

May 09 2014

vermilion-mia

April 05 2014

vermilion-mia
Play fullscreen
And now, since you have come,
Everything is getting better...

March 05 2014

vermilion-mia
Będziemy dziś
smutek łyżkami jeść
— Maria Peszek - Ludzie-psy

February 24 2014

vermilion-mia
Dobrze się ogląda jak umierają, ale czas oczekiwania trochę irytuje.
— filmweb

February 03 2014

vermilion-mia
He's going to kiss me and I'll be lost.
— Hiroshima, Mon Amour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl